WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Regulamin Konferencji „KSC Forum″

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018r.
2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Cena – cena za udział w Konferencji zgodnie z §3 Regulaminu,
b) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej,
c) Konferencja – konferencja “KSC  Forum” organizowana na zasadach określonych w Regulaminie,
d) Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w Konferencji,
e) Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Konferencji lub wydarzeń związanych z Konferencją,
f) Organizator / my – Evention Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
g) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
h) Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
i) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
j) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji,
k) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
l) Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
m) Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Konferencji zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE


Rejestracja i przeglądanie strony internetowej Konferencji wymaga połączenia z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet.

 

§3. REJESTRACJA


1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://kscforum.pl/rejestracja/
2. W przypadku jeżeli Uczestnik zgłasza dodatkową osobę, Organizator skontaktuje się z tą osobą w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie pozyskania danych osobowych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz w celu potwierdzenia udziału w Konferencji i wyrażenia zgody na realizację Umowy względem tej osoby zgodnie z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konferencji jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu przez tę osobę.

 

§4. CENA ZA UDZIAŁ


1. Udział w Konferencji jest płatny, jednakże Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
3. Koszt udziału może zostać zmniejszony w przypadku wykorzystania kodu promocyjnego zgodnie z zasadami jego przyznawania określonymi w warunkach udziału. Uczestnicy poprzednich edycji Konferencji, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i Partnerów mogą skorzystać ze zniżki zaoferowanej telefonicznie i skorzystać z kodu rabatowego pod warunkiem, że dokonali wstępnego zgłoszenia telefonicznie.
Koszt dla firm reprezentujących branżę IT jest niezmienny i określony przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
4. Cena obejmuje udział w konferencji, wieczorach integracyjnych, materiały konferencyjne, noclegi i posiłki.
5. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania chyba, że Organizator wyraźnie to zaznaczył w udziału. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 14 dni przed datą Konferencji.
6. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

 

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG


1. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli dużych organizacji – profesjonalistów, w tym: CSO, CISO, dyrektorzy IT/ICT, ds. (cyber) bezpieczeństwa, menedżerowie i specjaliści bezpieczeństwa ICT. Konferencja nie jest skierowana do Konsumentów. Program Konferencji dostępny jest pod adresem URL: https://kscforum.pl/agenda/ Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL: https://kscforum.pl/organizacje/ i w czasie Konferencji mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne.
2. Uczestnicy nie otrzymują certyfikatów udziału w Konferencji natomiast mogą otrzymać certyfikat dotyczący pozyskania punktów CPE.
3. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie w terminie zapłaty Ceny (nie dotyczy uczestników określonych w par. 4 pkt 1).
4. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy maksymalnie 3 dni przed konferencją lub momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
5. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. Brak udziału w Konferencji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.
6. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.
7. Wpłaty w terminie uważa się za zrealizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury proforma lub najpóźniej w terminie na przeddzień Konferencji, a w przypadku gdy zgłoszenie następuje w terminie na 7 dni przed Konferencją gdy płatność następuje maksymalnie na przeddzień Konferencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.
8. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 10 dni przed Konferencją w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w Konferencji zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty. Natomiast odwołanie uczestnictwa później niż 14 dni przed Konferencją jest odpłatne.
9. Wszelkie materiały oraz miejsce zostaną przygotowane i zarezerwowane dla Uczestnika.
10. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć , nagrań audio-video i transkryptów w trakcie Konferencji z udziałem Uczestnika. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia/nagrania/fragmenty transkryptów z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście Konferencji. Uczestnik, który nie życzy sobie publikacji przedstawiającej wyłącznie jego/jej wizerunek na zdjęciu/nagraniu lub fragmencie transkryptu proszony jest o wysłanie e-maila adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji .
11. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
12. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Nabywcy lub osób trzecich.
13. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
14. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
15. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności.
16. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji.

 

§6. OCHRONA DANYCH


1. Organizator jest administratorem danych.
2. Używamy protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
b) zgodnie z Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów/uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i celu na podstawie udzielonej zgody przez Uczestnika.
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przez czas trwania Umowy oraz przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
a) rozwiązania Umowy i po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7;
b) cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgoda została wyrażona lub jeżeli dane są przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
c) brak możliwości dojazdu Uczestnika na Konferencję (informacja o lokalizacji jest podana w §1ust. 1 pkt. d),
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.
3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.

 

§8. REKLAMACJE


1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Organizator nie przewiduje udziału w Konferencji dla Konsumentów i zgodnie z zasadami uczestnictwa, w tym §4 ust.1 Uczestnik nie jest uważany za Konsumenta.
10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

 

Załącznik: Polityka Prywatności

Regulamin Szczegółowy E-Konferencji „KSC Forum 2022″

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 20 maja 2020 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego <tutaj>.
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z KSC Forum 2022 jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
  • KSC Forum – E-Konferencja KSC Forum 2022, które dotyczą niniejszy Regulamin Szczegółowy
  • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  • Polityka Cookies – polityka regulująca zasady i zakres stosowania plików Cookies lub podobnych technologii przez Organizatora dostępna <tutaj>;
  • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna <tutaj>,
  • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
  • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
  • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
  • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 7. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 8. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KSC FORUM 2022

 1. KSC Forum 2022 jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: dla przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji nieinformatycznych.
 2. Liczba Uczestników w KSC Forum 2022 jest nieograniczona.
 3. KSC Forum 2022 jest E-Konferencją organizowaną w trybie webinarium dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie https://kscforum.pl/agenda/
 4. Na KSC Forum 2022 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://kscforum.pl/rejestracja/.
 5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 23.09.2022 lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w KSC Forum 2022 i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w KSC Forum 2022.
 6. W KSC Forum 2022 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 7. Udział w KSC Forum 2022 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 8. Evention nie zapewnia lokalizacji Uczestnikom KSC Forum 2022.
 9. KSC Forum 2022 obejmuje swoim zakresem:
  • przeprowadzenie KSC Forum 2022 zgodnie z Harmonogramem;
  • udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji);
  • projekcję prezentacji multimedialnych KSC Forum 2022;
  • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu / głosu / głosu i wizerunku;
  • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
  • dostępność nagrania KSC Forum 2022 przez 30 dni lub 60 dni od jej przeprowadzenia.
 10. Aktualna Lista Partnerów KSC Forum 2022 znajduje się na stronie https://kscforum.pl/organizacje/.
 11. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Listą Partnerów.

3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. KSC Forum 2022 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do KSC Forum 2022 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w KSC Forum 2022 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana KSC Forum 2022, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed KSC Forum 2022. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
 5. Link do logowania do KSC Forum 2022 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień KSC Forum 2022.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w KSC Forum 2022 określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do KSC Forum 2022 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do KSC Forum 2022 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w KSC Forum 2022 jest płatny.
 2. Uczestnik ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości 100% Ceny, wówczas udział w KSC Forum 2022 nie wiąże się z koniecznością uiszczenia Ceny przez Uczestnika.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi dobrowolne zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów, wówczas Uczestnikowi zostaje automatycznie naliczony rabat w wysokości 100% Ceny.
 4. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w KSC Forum 2022.

5. REZYGNACJA Z KSC FORUM 2022

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z KSC Forum 2022 bez ponoszenia kosztów do dnia 7 dni przed konferencją.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w KSC Forum 2022 niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału online w E-konferencji, nie jest tożsame z rezygnacja z udziału w Konferencji
 5. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu KSC Forum 2022 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w KSC Forum 2022 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w KSC Forum 2022, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://evention.pl/polityka-cookies-stron-internetowych-evention/.
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg KSC Forum 2022 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu KSC Forum 2022 mogą być wykorzystywane do promocji KSC Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.
 6. Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia KSC Forum 2022 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla KSC Forum 2022: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na KSC Forum 2022 lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie KSC Forum 2022, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.