Regulamin Szczegółowy E-Konferencji „KSC Forum 2020″
- Warsztaty

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 20 maja 2020 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego <tutaj>.
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z KSC Forum 2020 jest Anna Kovalenko, e-mail: anna.kovalenko@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
  1. KSC Forum – E-Konferencja KSC Forum 2020, które dotyczą niniejszy Regulamin Szczegółowy
  2. Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  3. Polityka Cookies – polityka regulująca zasady i zakres stosowania plików Cookies lub podobnych technologii przez Organizatora dostępna <tutaj>;
  4. Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna <tutaj>,
  5. Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
  6. Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
  7. Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
  8. Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 7. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 8. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

§2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KSC FORUM 2020

 1. KSC Forum 2020 jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: dla przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji nieinformatycznych.
 2. Liczba Uczestników w KSC Forum 2020 jest nieograniczona.
 3. KSC Forum 2020 jest E-Konferencją organizowaną w trybie webinarium dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie https://kscforum.pl/warsztat/.
 4. Na KSC Forum 2020 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://kscforum.pl/warsztat/.
 5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 2.09.2020 lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w KSC Forum 2020 i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w KSC Forum 2020.
 6. W KSC Forum 2020 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 7. Udział w KSC Forum 2020 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 8. Evention nie zapewnia lokalizacji Uczestnikom KSC Forum 2020.
 9. KSC Forum 2020 obejmuje swoim zakresem:
  1. przeprowadzenie KSC Forum 2020 zgodnie z Harmonogramem;
  2. udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji);
  3. projekcję prezentacji multimedialnych KSC Forum 2020;
  4. możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu / głosu / głosu i wizerunku;
  5. dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
  6. dostępność nagrania KSC Forum 2020 przez 30 dni od jej przeprowadzenia.
 10. Aktualna Lista Partnerów KSC Forum 2020 znajduje się na stronie https://kscforum.pl/organizacje/.
 11. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.

§3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. KSC Forum 2020 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do KSC Forum 2020 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w KSC Forum 2020 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana KSC Forum 2020, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed KSC Forum 2020. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
 5. Link do logowania do KSC Forum 2020 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień KSC Forum 2020.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w KSC Forum 2020 określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do KSC Forum 2020 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do KSC Forum 2020 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

§4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w warsztacie KSC Forum 2020 jest płatny.
 2. Cena za udział w Konferencji wynosi:
  1. 595 pln netto w przypadku Rejestracji online do dnia 12 czerwca 2020 r.
  2. 719 pln netto w przypadku Rejestracji online do dnia 3 września 2020 r.
 3. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w KSC Forum 2020.

§5. REZYGNACJA Z KSC FORUM 2020

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z KSC Forum 2020 bez ponoszenia kosztów do dnia 27 sierpnia 2020 r.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w KSC Forum 2020 niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału online w E-konferencji, nie jest tożsame z rezygnacja z udziału w Konferencji
 5. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu KSC Forum 2020 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w KSC Forum 2020 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w KSC Forum 2020, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://evention.pl/polityka-cookies-stron-internetowych-evention/.
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg KSC Forum 2020 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu KSC Forum 2020 mogą być wykorzystywane do promocji KSC Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.
 6. Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia KSC Forum 2020 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla KSC Forum 2020: Anna Kovalenko, e-mail: anna.kovalenko@evention.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na KSC Forum 2020 lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie KSC Forum 2020, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.