Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, swoją działalnością obejmuje bardzo szeroki zakres spraw dotyczących klimatu i zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim kształtowanie oraz wdrażanie polityki klimatycznej tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. Wśród zagadnień jakimi zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska do najważniejszych należą realizacja zadań z zakresu efektywności energetycznej, emisji substancji do powietrza i jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu, nadzór nad przygotowaniem i realizacją w kraju programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, wdrażanie instrumentów wspierających ekoinnowacje oraz rozwój ekologicznych technologii środowiskowych, nadzór nad bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej do odbiorców końcowych, inicjowanie, opracowywanie i realizacja zadań w zakresie rynku elektromobilności, wodoru i technologii wodorowych, kształtowanie polityki energetycznej Polski i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie energii i energetyki jądrowej, identyfikacją kierunków inwestycyjnych, wynikających z dokumentów strategicznych, niezbędnych do osiągnięcia celów transformacji energetycznej i polityki klimatycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych, funkcje ekosystemów jak i na jakość otaczającego środowiska.

KSC FORUM

www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.